Oferta

- weryfikacje poprawności dostarczonych dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

- sporządzanie ewidencji przychodów,

- prowadzenie rejestrów VAT,

- sporządzanie deklaracji VAT i VAT UE,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych.

- weryfikacje poprawności dostarczonych dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

- prowadzenie rejestrów VAT,

- porządzanie deklaracji VAT i VAT UE,

-  prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych.

- opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,

- weryfikacja poprawności dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

- prowadzenia rejestrów VAT,

- sporządzanie deklaracji VAT i VAT UE,

- obliczanie podatków (PIT, CIT, VAT),

- ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

- rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych,

- rozliczenia transakcji EXPORT, IMPORT,

- zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej,

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych.

- prowadzenie dokumentacji kadrowo – pracowniczej (akta personalne, umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, ewidencja urlopów i inne),

- sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,

- sporządzanie list płac zatrudnionych pracowników,

- prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS,

- sporządzanie i przekazywanie deklaracji i raportów do ZUS i urzędu skarbowego,

- sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

- przygotowywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,

- przygotowywanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych przez pracodawcę,

- sporządzanie deklaracji i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników,

- sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS, US, GUS, PFRON

- sporządzanie deklaracji rocznych CIT, PIT,

- karta podatkowa,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- sporządzanie deklaracji VAT,

- audyt księgowy,

… i wiele innych